DỰ ÁN CÔNG TY TNHH MINH DŨNG

DỰ ÁN CÔNG TY TNHH MINH DŨNG

Tên dự án : Nhà xưởng K42 x L73.2 M.

Địa điểm XD: Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Quy mô :  3075 m2