Công trình: Trung tâm thương mại Nguyệt Ánh Plaza – Vĩnh Phúc

Công trình: Trung tâm thương mại Nguyệt Ánh Plaza – Vĩnh Phúc

Công trình: Trung tâm thương mại Nguyệt Ánh Plaza – Vĩnh Phúc

Địa điểm xây dựng: Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

Thời gian hoàn thiện: 8.2019